[KINDLE] ❂ Santa Biblia ❆ Inga Žolude – Motyourdrive.co.uk10 thoughts on “Santa Biblia

  1. says:

    Da as patie m labi izveidotas, spilgtas ainas, bet patiku un v lmi uzkav ties taj s nosit ar pirkstu ac s b ztais mesid s Viena no t m gr mat m, par kuru skaidrs viedoklis nevar izveidoties uzreiz p c izlas anas, bet gan n kamo ned u gait.


  2. says:

    Mani p r em nepat kama saj ta, ka neesmu k rt gi nosl pta, ka esmu kaila, iet, visi eit var redz t, ka zem dr b m, kas mani sedz, sl pjas sieviete Neaizsarg ta b tne Cilv ks ne Cilv ks ir v rie u dzimtes Sieviete aj sabiedr b nekad neb s cilv ks Tikai ga a, caurums, d lis ar roz n m un v es lap m Nekad, nekad tu nevari b t dro s par to, ko sten b dari, jo viss ieg st noz mi, tikai saskaroties ar pasauli Kad esi atr vis savu roku, pielicis punktu, tas aizpeld izplat jum , saduras ar kaut ko, kas palaists izplat jum no k da cita rokas, un sadur an s aisvie atpaka vilni, k to, kas mani nomazg ja kaun.


  3. says:

    is bija br ni gi no v ka l dz v kam, br ni gas ilustr cijas un meistar gi virtuozs teksts bauda ac m un bauda dv selei un tas nekas, ka nosl gum mazliet visa k bija par kr u vair k eit


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Santa Biblia download Santa Biblia , read online Santa Biblia , kindle ebook Santa Biblia , Santa Biblia dceb0a34be1a Santa Biblia Jeb Sv Tgr Mata Pirmaj Mirkl Izliekas Par Sirre Lu, Spilgtu Deta U Pilnu Un Po Tisku, Atsauc M Pies Tin Tu Fantastisku Trilleri, Kur Svar Ga Loma Run Jo Ai Brezenta Mugursomai, B Rnam, Kur Nedr Kst Piedzimt, Un Laikatelpas Vir M Bet Tik Pat Labi Tas Ir Ar St Sts Par Soledadie Iem Jeb Vienpatniekiem Viens Joproj M Ir Katrs No Mums Un Personisko Atmi U, Ko Glab Ne Vien Pr Ts, Bet Ar Ermenis V L Viens, Neb T Ne Lieks Atg Din Jums, Ka Ce A Un Dz Ves J Ga Mekl Jama Pa Ce Un Dz V , Kas Turpin S Par Sp Ti Visiem K Ir Un K Var Tu B T Ieva Kolmane