❰Download❯ ✤ Çile Author Necip Fazıl Kısakürek – Motyourdrive.co.uk


 • Paperback
 • 467 pages
 • Çile
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Turkish
 • 08 September 2019

10 thoughts on “Çile

 1. says:

  g z kapt rd m renkten, kulak verdi im sesten affet, senden habersiz ald m her nefesten.


 2. says:

  S zlerime ba lamadan nce u kitab u ya mda okudu um i in, evvela kendi ma aradan k m tebrik ediyorum Necip Faz l n okudu um ikinci iir kitab , hi iir sevmeyene bile ucundan k y s ndan sevdirecek birka iiri var bence iir seven zaten sever gibi Elimden b rakamadan bitirdim B yle roman gibi iir okuma olur mu bilmem, bu konudaki tart malardan hafakanlar bas yor i iniz mi yok karde tad nda ama ben okudum oldu ok da g zel oldu u g zelliklere bakar m s n z pls Herkes bir v cutsuz hayal pe inde,E ini kaybetmi herkes e inde Bir kalbim var ki benim, sevdi inden burkulur Kahredenden ziyade, sevilenden korkulur Y llar bir g zya olup da kaym ,Nurlu ihtiyar n yanaklar nda.Yapraktan sa n yerlere yaym ,Sonbahar a l yor ayaklar nda.S z yor ufukta bir k z l yeri, i karanl kla dolu g zleri Aln nda ak am n ince kederi,Sessizli in s rr , dudaklar nda.Yanan ka tta k k bir sat r,Yaz gibi ak am onu karart r Art k o, silinen bir hat rad r,Bu ss z bah enin uzaklar nda


 3. says:

  BeklenenNe hasta bekler sabah , Ne taze l y mezar Ne de eytan, bir g nah , Seni bekledi im kadar Ge ti istemem gelmeni, Yoklu unda buldum seni B rak vehmimde g lgeni Gelme, art k neye yarar Necip Faz l K sak rek


 4. says:

  3,5 y ld z Y llard r kendime iir sevmem ben deyip dururdum Sonra fark ettim ki meb edebiyat kitaplar nda bulunan yar m yamalak iirler ve orada burada kar la t m baz iirler d nda hi elime iir kitab al p adam ak ll okumam m Bu eksikli imi gidermek i in kitap aray na kt mda, bu olmayan iir k lt r mde bile yer edinmi can m stanbul iirinin yazar n okuyay m bari dedim lk ba ta bir roman okuru olarak al kanl k gere i elime ald mda elli y z sayfa civar okumaya kalkt m Ama hemen sonra anlad m ki bir iir okumak i in ruh halin, d nce durumun hatta sa l k durumun bile uygun olmal ym Yoksa sadece kelimeleri okumu oluyor insan, o iire hakketti i ilgiyi veremedikten sonra git prospekt s oku daha iyi Ya da ben daha yeni bir iir okuru oldu umdan akl m n tamamen bo olmas gerekiyor iirleri hazmedebilmem i in kendimi okumak i in uygun buldu umda ne ilgin bir c mle yle, kendini okumak i in uygun bulmak ne yahu o.0 daha ok iir okuyup bu durumu atlatmam gerek bir iki iir okuya okuya, ilk iir kitab m iki ayda bitirmi bulunmaktay m Necip Faz l a gelecek olursam, benim i in iir demek kafiye demektir Ve bence NF de kafiyeyi en iyi ekilde kullanan airlerden birisi kelimelerini yle bir ustal kla kullan yor ki taktir etmemek m mk n de il ile farkl zamanlarda farkl konular n i lendi i iirlerinin topland bir kitap Zaten i erisinde iirler kategori halinde sunulmu l m, kad n, ehir gibi Baz kategoriler benim ilgi alan ma girmedi inden oralar pek de hevesle okudu um s ylenemez, ama bu demek de ildir ki oralar k t yazm Onun d ndaki yerleri de gayet zevk alarak okudum.


 5. says:

  Bu kitapta, Necip Faz l n yirmili y llardan yetmi li y llara dek yazd iirler bir araya getirilmi Bunlar, r mcek A , Kald r mlar , Ben ve tesi , Sonsuzluk Kervan ve iirlerim ismiyle yay nlanm kitaplar nda yer alm iirlerini de kaps yor mr i inde ok b y k bir felsefi de i im ge irdi ini bildi imiz Necip Faz l, iir kitaplar nda kendini ifadelendiremedi ini s yleyerek, 1923 de Yeni Mecmua da yay nlanm ilk iirinden ba layarak iirlerini s zm , ay klam , d zeltmi ve bir araya getirmi Kitap, Necip Faz l n iirlerini ve airli ini kendi a z ndan takdimiyle ba l yor Ard ndan, 500 sayfay a k n hacimdeki iirler geliyor Bu iirler, tarihleri belirtilerek ba l klar alt nda s ralanm Ba l klar yle Allah, nsan, l m, ehir, Tabiat, Kad n, Korku, Da ss la, Ukde, Hafakan, Dekor, Tecrit, Kahramanlar, Dava ve Cemiyet Sonda, Necip Faz l n iir anlay n anlatt , aforizmalar ve k sa denemeler tarz nda yaz lm Poetika ba l kl bir b l m var Kitab basan B y k Do u Yay nlar , ayr ca esere kapsaml bir K sak rek biyografisi eklemi ile , hayat b y k alkant larla, st raplarla, mahpusluklarla ge en, bohem bir hayattan inan d nyas na ve eylem adaml na uzanan etkileyici bir m r s ren Necip Faz l n d nyas n tan mak i in b y k bir f rsat ve iirle ilgilenen herkesin edinmesi gereken bir derleme.


 6. says:

  Kendi deyimiyle akl m z Bat dan dev irirken, ruhumuzu Do u da tutmam z gerekti i bir d nya g r varm Baz lar n n deyimiyle kumarbazm , esrar i ermi , gericiymi , rt l denek t rt klarm , kibirliymi , yahudi d man ym Kumar oynad n , Menderes ten para istedi ini ekinmeden bab ali de kaleme alm renmek isteyen okur Kibirli oldu u ve i sel sorgulama sonucu inanc na y n verdi i eserlerinden anla l r Anti semitistli e gelince. Yahudilerin kendi karlar i in d nyay ate e vermekten ekinmeyeceklerini s ylemi Hepsi bir yana LE i erisinde iirleri zerine diyecek yok.


 7. says:

  First of all, I think Necip Faz l K sak rek I will call him shortly with NKF aftet that time is my favorite poet, because his thoughts and behavour is ro impressive for me.Also I like his all poems especially Inevitable Beklenen , it is my favorite poem.


 8. says:

  Ne sabah g reyim, ne sabah g r neyim G nd zler size kals n, verin karanl klar Islak bir yorgan gibi, s ms k b r neyim rt n, st me rt n, serin karanl klar.


 9. says:

  S ylenecek fazla bir ey oldu unu sanm yorum asl nda Her iirinde kendince bir ahenk var stad n, okurken tat al yor insan.


 10. says:

  Ben ki, su umu yuysam,Su biter kurnalarda G ne i tuttu amur,Elmas mahcup, zift ma rur Ben ki, toz kanatl bir kelebe im,Minicik g vdeme y kl Kafda ,Bir zerreci im ki, Ar a gebeyim,Dev sanc lar m n budur kayna Ne yalanlarda var, ne hakikatta,G z m yumduk a g rd m nak.Bo una gezmi im, yok tabiatta, imdeki kadar ini ve k Seni aramam i in beni uza a att n lemi benim, beni kendin i in yaratt n Herkesin d nyada varsa bir yeri,Ben de b t n d nya benimdir derim Tabutumun tahtas , bilsem hangi a a ta Seni korkutacak ge ti in yollar,Arkandan gelecek hep ayak sesimKimsesiz odanda k geceleri, in rperdi i demler beni an B lb l kovuldu mu dil bah esinden,Gak gak, karga vak vak, kurba a gelir Ba lar d nmez mi g kdelenlerin Ne ac , kaybetmek i in sahiplik l ml y sevmek, ne korkulu i Do an g ne ler her g n ayn da her g n yeni Ruhum z d nyas na ka mak i in gayrette Yalan d nyaya imdi inmi gibi hayrette Olur mu, d nyaya indirsem kepenk G zya d ksem, Nuh Tufan na denk G r nmez b akla i ten vurgunsun,Seni z yurdunda bir s rg n g rd m Ne hasta bekler sabah ,Ne taze l y mezar.Ne de eytan, bir g nah ,Seni bekledi im kadar.Ge ti istemem gelmeni,Yoklu unda buldum seni B rak vehmimde g lgeni,Gelme, art k neye yarar Evet, ben, bir kapal hududu a yorum len l yor, bense l m ya yorum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Çilecharacters Çile, audiobook Çile, files book Çile, today Çile, Çile 468d3 De R Mcek A ,De Kald R Mlar ,De Ben Ve Tesi ,De Sonsuzluk Kervan VeDa Iirlerim Ismiyle Yay Nlanm Iir Kitaplar N N Bir Ok Bak Mdan Kendini Ifadelendiremedi Ini S Yleyen Necip Faz L K Sak Rek In,De Yeni Mecmua Da Yay Nlanm Ilk Iirinden Ba Layarak Bizzat Kendisi Taraf Ndan S Z Len, Ay Klanan, D Zeltilen Ve Bir Araya Getirilen B T N IirleriVe Poetikas Bir Yanda Belli Ba L Bir Sanat Anlay Ndan T Ten Iirler, Di Er Yanda, Bu Sanat Anlay N N T Tt Rd Iir Mefk Resi


About the Author: Necip Fazıl Kısakürek

In his own words, he was born in a huge mansion in emberlita , on one of the streets descending towards Sultanahmet in 1904 His father was Abd lbaki Faz l Bey who held several posts including deputy judge in Bursa, public prosecuter in Gebze and finally, judge in Kad k y His mother was an emigree from Crete He was raised at the emberlita mansion of his paternal grandfather K sak rekzade Me