❰Read❯ ➯ Krew i stal Author Jacek Łukawski – Motyourdrive.co.uk10 thoughts on “Krew i stal

 1. says:

  mia y by smoki pffi dialogi mi si nie podoba yszkoda


 2. says:

  Fantastyka to m j ulubiony gatunek literacki ykam wszystko, co tylko w tre ci b dzie wspomina o o smokach, pos ugiwa o si magi albo samo mia o spiczaste uszy To jest prawdziwa odskocznia od rzeczywisto ci To jest co , co trzeba sobie wyobrazi od pocz tku do ko ca Zawierzy autorowi i da si wci gn w niesamowity wiat, kt ry nam przedstawia A wi c Kto z was jest ch tny na podr w nieznane Kto zrobi ten pierwszy krok Nie tak dawno temu na granicy kr lestwa Wondetell rozgorza a ogromna bitwa Zmagania nie mia y ko ca, wi c magowie z przeciwnych oboz w r wnolegle rzucili czar, kt ry przemieni pole bitwy w Martw Ziemi niszcz c wszystko, co na niej y o Ludzi, zwierz ta, ro linno Na ponad sto pi dziesi t lat powsta a granica nie do pokonania Jednak jaki czas temu, co si zacz o zmienia Z y czar traci swoj moc oddaj c kawa ek po kawa ku splamion niegdy krwi ziemi Na razie jest to tajemnic Na razie, poniewa teraz, gdy jest mo liwe przej cie na drug stron trzeba si spieszy Wys any kilka tygodni wcze niej zwiad, kt ry mia odnale magiczne ksi gi nie wr ci i nikt tak naprawd nie wie, co si sta o Na pomoc rusza ma y oddzia dowodzony przez Dartora W ostatniej chwili do cza do nich Arthorn, tajemniczy rycerz, kt ry ma w asne, nie atwe zadanie do wykonania Podr nie b dzie prosta Nikt nie wie, jak zmieni a si kraina po tylu latach i jakie niebezpiecze stwa czyhaj na grup mia k w Kto wie, jakie skarby zosta y ukryte w dawnej krainie Kto pierwszy po nie si gnie Czy w tym wszystkim tak naprawd chodzi tylko o z oto A mo e o co wi cej Fabu a skupia si g wnie na Arthornie, jego tajemniczej misji i podr y przez krain , kt ra przez d ugie lata pozosta a odci ta od Wondetell O naszym g wnym bohaterze nie wiemy praktycznie nic Autor podrzuca nam jedynie drobne informacje, kt re tylko podsycaj w nas zainteresowanie jego postaci , chocia mo emy powiedzie o nim kilka rzeczy Jest sprytnym, wietnie wytrenowanym rycerzem i strategiem Kiedy straci kogo bardzo dla siebie bliskiego i zdecydowanie jest jednym z najbardziej oddanych o nierzy kr lestwa Wondetell Nie ka dy stary miecz musi by czarodziejski, tak jak nie w ka dej pieczarze smok ma przykut ksi niczk , kt ra czeka tylko, by cie j uwolnili A po c uwalnia Smoka ubi i cieszy si tym, e dziewka nie ucieka Czytaj c Krew i stal nie odnosi si w og le wra enia, e jest to debiut wiat wykreowany przez Jacka ukawskiego zaskakuje detalami Od opisu przyrody, architektury, ycia codziennego, ubioru, broni czy wierze Mo emy spotka dziwne, psotne ale te przera aj ce postacie z naszej s owia skiej mitologii, kt re czyhaj na nie wiadomych w drowc w Nawet j zyk bohater w jest r norodny Mieszka cy wsi m wi kwiecist gwar , podczas gdy o nierze, czy g wni bohaterowie wys awiaj si nienagannie Brakuje jedynie kilku detali, kt re mog yby zamkn wszystko w ca o jak kwestia wiary czy historii ale jestem pewna, e zostan one wyja nione w kolejnych cz ciach Znalaz am kilka odniesie do kilku bardzo znanych dzie fantasy, kt re na pewno zaskocz niejednego czytelnika W niekt rych momentach tre te troch zaczyna nu y , jednak to s tak sporadyczne momenty, e przebrniemy przez nie, z niecierpliwo ci domagaj c si wiedzy o dalszych przygodach naszych bohater w A dzieje si u nich naprawd wiele Spiski, po cigi, realistyczne sceny walki Jedna rzecz z pewno ci trzyma si nas przez ca lektur Niepewno i napi cie Co czeka naszych bohater w w krainie, kt ra praktycznie zosta a odci ta od reszty wiata na ponad sto lat Jak bardzo si zmieni a Jakie tak naprawd zadanie ma do wykonania Arthorn Krew i stal ma w sobie wszystko, czym mo e si pochwali rasowa powie fantasy Jestem pod wra eniem historii jak i wci gaj cej fabu y Drobne niedoci gni cia kompletnie nie przes aniaj ca o ci B d my szczerzy, nie wszystkie debiuty s tak dopracowane jak powie Jacka ukawskiego To bardzo dobrze skrojona i intryguj ca historia, kt r polecam absolutnie ka demu mi o nikowi tego gatunku i wiecie co Dobrze, e to jeszcze nie koniec, bo mam ogromn ochot na wi cej


 3. says:

  Bardzo dobry debiut Wida , e autor lubi trylogi W adcy Pier cieni bo jest par nawi za


 4. says:

  Krew i Stal jest debiutanckim dzie em Jacka ukawskiego Ksi ka posiada typow budow high fantasy czyli wiat przedstawiony wykreowany od zera, dzia aj cy na w asnych zasadach i oparty na unikalnym mechanizmie Bohater w mo na podzieli na realistycznych i fantastycznych w przypadku tej powie ci nie ma wi kszych problem w z podzia em, poniewa r nice s oczywiste i widoczne go ym okiem Jest to r wnie ksi ka przygodowa z du ilo ci akcji i bardzo wyra nymi celami, kt re s podkre lane na co pi tej stronie Zatem przejd my do szczeg w Fabu a jest sp jna, jednow tkowa z naprawd drobnym rozga zieniami, kt re zanikaj tak szybko jak si pojawiaj oraz rozs dnie i realistycznie zaplanowana Bardzo wyra ny jest motyw drogi podr y, czyli stopniowe odkrywanie tajemnic, wykonywanie misji, powstawanie zwi zk w przyczynowo skutkowych itd W a ciwie ca a ksi ka jest oparta na ci g ym rozwijaniu nowych problem w i naprawianiu skutk w poprzednich wybor w Powie rozwija si nieco lakonicznie i zanim poznamy dobrze bohater w, wiat przedstawiony i jego sytuacje mija mniej wi cej sto stron Wraz z rozwojem historii akcja nabiera tempa Mamy walki, podchody, dynamiczne obmy lanie strategii oraz wyj tkowe potyczki z fantastycznymi istotami, kt rych lepiej nie wywabia z czelu ci ich siedlisk Nale y tu doceni kompetentno i dok adno opis w To jest naprawd niesamowita rzecz kiedy autor serwuje nam wszystkie ruchy, blokady i rodzaje atak w jakie stosuje bohater co pi knego Jak wcze niej wspomina am bohater w stanowi zar wno postacie realistyczne ludzie, i fantastyczne dziwo ony, czorty, utopce, powrotniki itd G wny bohater Arthorn oczywi cie jest cz owiekiem i oczywi cie rycerzem Rozs dny, inteligentny, odwa ny, lojalny wobec zwierzchnika, nie przeci tnie w adaj cy broni itd po prostu typowy przedstawiciel dobrego bohatera w fantastyce Dlatego jest to zar wno plus i minus poniewa ci g e powodzenie tej postaci jest irytuj ce Owszem wida w ksi ce pr by walki z tym zjawiskiem czyli ciosy kt rych Arthorn nie zablokuje b d opisy obra e jakich dozna , ale dla mnie to za ma o Podczas czytania modli am si w my lach eby w ko cu powa nie mu si powin a noga, ale do tego niestety dosz o Fakt ten sprawia e ksi ka jest czasem bardzo przewidywalna i momentami nudna Bohaterowie drugoplanowi nie maj znacznego wp ywu na fabu jedynie ja ubogacaj lub s przyczyn kolejnych dzia a g wnego bohatera np Dartor b d cy przyw dc wyprawy zostaje zamordowany co daje g wnemu bohaterowi pretekst do po cigu za morderc , czy Marcas towarzysz Arthorna kt ry dorzuca zabawne stwierdzenia i komentarze jednak to co wyr nia te pozycj na tle innych jest fakt posiadania unikalnych postaci fantastycznych zaczerpni tych z rodzimej mitologi s owia skiej Stworzenia te s naprawd dobrze i naturalnie wpasowane w ca histori Ich opisy wywo uj g si sk rk i nieprzyjemne odczucia obecno ci doceniam takie zjawiska Pozwol sobie wspomnie r wnie o j zyku tej ksi ki, co do kt rego opinie s podzielone Jest on stylizowany w moim odczucie na staropolsk gwar rycersk Jest to du a zaleta tej pozycji poniewa rzadko spotykam si z tym zabiegiem w literaturze polskiej Ca a gwara jest dopracowana cho raz na jaki czas mo na dostrzec nie cis o , jednak w aden spos b nie ujmuje ona stylowi Warto r wnie wiedzie e mimo stylizacji historia nadal jest bardzo przyjemna i klarowna w odbiorze My l e ca okszta t jest wart uwagi nie tylko ze wzgl du na nawi zania do mitologii s owia skiej, ale r wnie ze wzgl du na nietypowy j zyk, dobrze wykreowany wiat, spor dawk akcji, walk i adrenaliny Jest to dobra odskocznia po lekturze trudnych w odbiorze ksi ek Nadaje si r wnie dla czytelnik w kt rzy dopiero odkrywaj wiat high fantasy Serdecznie polecam


 5. says:

  W wielkim wybuchu wojennej magii powstaje pas Martwej Ziemi, kt ry rozdziela walcz ce kr lestwa na sto pi dziesi t lat Martwica jednak zaczyna zanika tworz c w skie przej cie, kt re na nowo ma po czy wrogie kr lestwa Arthorn wraz z grup o nierzy wyrusza przesmykiem na niebezpieczn wypraw , z kt rej ma nadziej powr ci z zaginionymi artefaktami Przedmioty te, gdy wpadn w niepowo ane r ce, mog zagrozi odrodzonemu Wondettel.Ksi ka napisana jest staropolskim j zykiem, kt ry ma budowa klimat oraz ubarwia bohater w i ich wypowiedzi Jest to bardzo ciekawe rozwi zanie, jednak ci ko jest si do niego przyzwyczai Pocz tek ksi ki by przez to ci ki i by y momenty, kiedy chcia am czytania zaniecha Dobrze jednak, e tak si nie sta o.Akcja ksi ki rozwija si miarowym tempem, jak na epick fantasy przysta o Bohaterowie na pocz tku wydaj si ma o wyrazi ci, jednak po bli szym zapoznaniu zaczynamy wy ania swoich ulubie c w Historia jest sp jna, a ilo akcji i opis w adnie zbalansowana wiat zbudowany w ksi ce mo e nie jest nowatorski, ale opowie moim zdaniem nie jest sztampowa ani przewidywalna Opr cz magicznych stworze , krwi, bijatyki i intryg politycznych mamy te du dawk rubasznego dowcipu.Przeszkadza mi ilo zapo yczonych motyw w, mi dzy innymi z W adcy Pier cieni Uwa am, e s tu ca kowicie zb dne Jednak bior c pod uwag , e jest to debiut, na wiele rzeczy mo na przymkn oko Ksi k czyta o mi si dobrze, a po zako czeniu od razu si gn am po nast pn cz Gratuluj Panu Jackowi ukawskiemu udanego debiutu i b d wyczekiwa kolejnych ksi ek.


 6. says:

  Zapowiada o si nie le, niestety powoli rozkr caj ca si stereotypowa, liniowa fabu a przez kilkadziesi t stron bardzo skutecznie sabotowa a m j wysi ek w o ony w czytanie tej ksi ki Wida , e brak o pomys u na t cz I wplecenie demonologii s owia skiej miejscami wygl da sztucznie Potem by o jednak do ciekawie, wi c chyba warto by o czeka Mam nadziej , e II tom b dzie lepszy pod tym wzgl dem Og lnie polecam, ale warto uzbroi si w cierpliwo z pocz tku.


 7. says:

  Przez ukasza z bloga wiat fantasty ksi ka Jacka ukawskiego pod tytu em Krew i stal chodzi a za mn ju od d u szego czasu Mo ecie mi wierzy , ten to dopiero potrafi by przekonuj cy, szczeg lnie je eli chodzi o ksi ki, kt rych klimacik jest bliski mojemu sercu Nie chcia am jednak pakowa si w kolejn seri przed jej zako czeniem Ilo napocz tych bowiem cykli w moim wykonaniu powoli zaczyna wo a o pomst Jeszcze troch i przestan je ogarnia Jednak promocje czasem s a nadto okrutne i sta o si Min o 150 lat.Oddzia dzielnych woj w pod przyw dztwem zaprawionego w bojach oficera Dartora, na czele z tajemniczym przewodnikiem dru ynnikiem Arthornem wyrusza w misj Jej celem jest przeprawienie si przez nieprzyjazne ziemie i dotarcie do starego klasztoru u podn a Smoczych G r Tam znajduje si co , co mo e ocali kr lestwo Czy jest to jedyny i prawdziwy cel misji Co ukrywa kr lewski przewodnik Arthorn Mitologia s owia ska to jest to, co tygryski Ksi ka rozpoczyna si do sztampowo Grupa woj w wyrusza w niebezpieczn misj w poszukiwaniu jakiego tajemniczego przedmiotu, kt ry dzi ki swojej mocy mo e ocali kr lestwo Takie swoiste idziemy, gadamy, nic si nie dzieje No dobra mo e nie do ko ca Gdzie od czasu do czasu pojawia si jaka nocnica czy inne wi a urozmaicaj c nam spacer do klasztoru.No i tam to dopiero zacz a si impreza Potyczki, intrygi, zdrady, a wszystko to bez taryfy ulgowej dla bohater w Ci, by prze y musz stawi czo a nie tylko wrogim jednostkom, ale tak e si om nieczystym.Bohater w Ci u nas dostatek.W tki i losy r nych bohater w przeplataj si przez co nie mo na jednoznacznie wskaza , e ten bohater jest tym jedynym, szcz liwym i wybranym Jednak zbli aj c si ku ko c wce tomu pierwszego mia am wra enie, i namaszczenie pad o na Arthorna Wyst puje on przez wi kszo ksi ki, a jego posta jest r wnie tajemnicza jak misja w kt rej przysz o nam uczestniczy Powoli jednak autor odkrywa karty w niewielkich retrospekcjach pozwalaj c nam si gn troch w jego przesz o , a przez to jeszcze bardziej si do niego przywi za wiat i j zyk.Musz przyzna , i autor stworzy niezwykle ciekaw krain , w kt rej magia przeplata si folklorem s owia skim Zrobi to r wnie bardzo plastycznie, gdy wkraczaj c na Martwe Ziemie wraz z wojami, czu am si tak, jakbym sama tam by a Do tego prowadzenie dialog w w takim starym j zyku tylko nadawa o smaczku i kolorytu ca ej historii.Podsumowuj c Krew i stal Jacka ukawskiego to dobry debiut, kt ry mnie kupi Przez okraszenie motywami czerpi cymi z mitologii s owia skiej, rozpala i rozbudza apetyt na wi cej Do tego bohaterowie, jak i sama kraina zosta y ukazane w spos b niezwykle finezyjny, a ilo intryg przekroczy a moje naj mielsze oczekiwania Polecam fanom fantastki wszelakiej, a szczeg lnie tym, kt rzy lubuj si w powrocie do rodzimych korzeni.


 8. says:

  Szybkie czytad o, bardzo generyczne Postaci papierowe Porozumiewaj si w irytuj cy spos b nadu ywanie formy wy Momentami dziwaczna terminologia ksi yc jako okre lenie nocy lub doby Nadmiar przecink w Oczko do czytelnika Wied min, W adca pier cieni nie pasuje do klimatu.


 9. says:

  Si ga am po t ksi k z lekk obaw , bo nie bardzo wiedzia am co o niej my le , ale okaza a si tak dobra, e pod koniec siedzia am jak na szpilkach obawiaj c si o ycie moich ulubionych bohater w Obawy te nie by y bezpodstawne bo Jacek ukawski, niczym drugi George R.R Martin nie oszcz dza swoich bohater w W tej ksi ce trup ciele si g sto, a krew leje strumieniami, a jednocze nie jest to napisane w taki spos b, e mnie nie dra ni jak zazwyczaj , a jest emocjonuj ce Jednym s owem POLECAM Wi cej na blogu jessnime.blogspot.com


 10. says:

  To, z czym musz si zgodzi to to, e Krew i stal to zdecydowanie mocny debiut To samo s owo pasuje do stylu autora mocny, opisowy, pe en grozy Pan ukawski w swojej ksi ce pobawi si r wnie j zykiem, co przywodzi na my l wied mi sk sag i nie jest to aden minus, bo kocham Wied mina i nareszcie znalaz am co podobnego poza ksi kami Zambocha W mroczn atmosfer ksi ki wpleciony zosta r wnie wspania y humor i nie raz na moich ustach podczas lektury pojawia si u miech Na j zyku i atmosferze mroku podobie stwa do sagi wied mi skiej si ko cz Fabu a ksi ki ju od pocz tku jest tajemnicza, nie wiemy prawie nic I w tym momencie musz wytkn jedyny minus ksi ki autor by a za bardzo nie s dzi am, e to kiedy napisz tajemniczy Do pewnego momentu ksi ki po prostu nie wiedzia am praktycznie nic poza pocz tkowymi za o eniami, tajemnica goni a tajemnic i lekko mnie to nu y o chcia am ju co wiedzie , cokolwiek Potem jednak autor zrehabilitowa si , daj c mi kopa z adrenaliny, kiedy w jednym momencie wszystko zacz o si wyja nia i czy z niespodziewanymi atakami, walk i akcj Ponadto klimat, jaki panuje w wojsku uwielbiam to 3Nie przywi zujcie si zbytnio do bohater w Autor wcale ich nie szcz dzi, k ad c trupa za trupem Mimo, e zazwyczaj nie przepadam za takim rozwi zaniem, tutaj pasowa o mi bardzo Nie my lcie sobie jednak, e te mierci b d wam oboj tne Do bohater w przywi za si bardzo atwo, bo s cudownie wykreowani Arthorn jest postaci tajemnicz , powoli odkrywaj c przed nami swoje demony przesz o ci Nie szukajcie w nim jednak drugiego Geralta, bo nie znajdziecie to dwie zupe nie inne, cho tak samo cudowne postaci Jego kompani to zbi r najr niejszych osobowo ci, a jednak najbardziej polubi am Gwydona i Marcasa Dwaj dzielni, odwa ni, ale i wierni towarzysze Arthorna, cho zostali nimi w sumie z przypadku Ksi ka doskonale pokazuje jak wojna i walka rami w rami przeciwko wsp lnemu wrogowi zbli a ludzi Jedyn postaci , kt ra mia a by pozytywn , a mi niezbyt przypad a do gustu, by a Azure Niby wszyscy w ksi ce m wili, e taka inteligentna i w og le, ale kiedy przysz y sceny z jej udzia em, to w moich oczach okaza a si tylko lekko rozpuszczon pannic , kt ra nie pojmuje obowi zk w, jakie wkr tce mog na ni spa.Autor zastosowa zako czenie, za kt rym rednio przepadam, kiedy nie mam pod r k tomu drugiego urwa akcj aczkolwiek w spos b umiej tny, a nie jak co niekt rzy w momencie kulminacyjnym A do tomu drugiego b d si zastanawia , co si sta o z Arthornem Ksi k szczerze polecam, jest to bardzo dobre polskie fantasy i je eli kto zastanawia si nad rozpocz ciem przygody z polskimi autorami bierzcie si za Krew i stal, bo na pewno si nie zawiedziecie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Krew i stal download Krew i stal, read online Krew i stal, kindle ebook Krew i stal, Krew i stal 78b056d215fb Gdy Krew Bohater W Zrosi Martw Ziemi , Stal B Dzie Musia A Dosi Gn Zdrajc WSto Pi Dziesi T Lat Po Powstaniu Martwej Ziemi Z Twierdzy Granicznej Wyrusza Oddzia O Nierzy, By W Skim Przesmykiem Przekroczy Zapomnian Krain W Starym Klasztorze U Podn A Smoczych G R Ukryte Jest Co , Co Musi Powr Ci Do Kr Lestwa, Zanim Zas Ona Martwej Ziemi P Knie I ZaniknieSilny Oddzia Pod Dow Dztwem Dartora, Starego, Zaprawionego W Bojach Oficera, Wkracza W Suche Stepy, By Zmierzy Si Z Demonami Przesz O Ci, Tera Niejszo Ci I Przysz O Ci Prawdziwy Cel Misji Zna Tylko Przys Any W Ostatniej Chwili Przewodnik Lecz Nawet On Tajemniczy Arthorn Nie Przypuszcza, Jaki Los Przygotowali Dla Nich Bogowie I Jak Krucha Jest R Wnowaga Znanego Im WiataKrew I Stal To Mocny Debiut Jacka Ukawskiego, W Kt Rym Klimat Wczesnego Redniowiecza Znakomicie Miesza Si Ze S Owia Skim Kolorytem