[PDF / Epub] ☃ Minare Gölgesi Author Engin Ergönültaş – Motyourdrive.co.uk10 thoughts on “Minare Gölgesi

 1. says:

  Me er insan n ok nl tan d klar olmas da yeterliymi bir k lt e d n mesi i in Bir s r arkada pek g zel kitap dedi i i in olu an havaya kan p ald m, ok da be enmedim.G zel y nleri yok mu, vard Ama 1 Kendisini Ya ar Kemal zannedip giri ti i tasvirler g zel olmaktan ok yorucuydu K tasvirleri t p yaz tasvirleri bunalt yordu belki, kabul ediyorum, ama kitab n ritmini d r yordu ve sand kadar ba ar l de ildi.2 Zamanlarla ok k t oynam yazar, kitap di li ge mi zamanda akarken bir c mle sonra birden geni zamana ge iyor ve kap l p gitmeyi engelliyor.3 Kitab n dili zengin olsun diye kulland zorlama Osmanl ca kelimeler s r t yor, k t bir Ahmed Hamdi taklidine d n t r yor yazar.Oysa hikayeler g zel, diyaloglar ger ek i ve ak c , olay rg s heyecan verici Ama y ld z vermek i imden gelmedi.


 2. says:

  muhte em herkese tavsiyemdir.


 3. says:

  Atilla ve zellikle Abd lkadir karakterlerini ok sevdim Hayat n getirdi i d zende var olmaya al an ve sadece varl ile var olan bir karakter Nas l anlatsam onu bilemedim ama ok sevdim.Onu daha fazla tan mak daha fazla i d nyas n okumak isterdim Sadece onunla ve Atilla ile tan mak i in bile okumaya de er bir kitap.


 4. says:

  Okurken kitab kaybedi im, uzun s re okuyamay m ten g ten vakit bulamay m Hi bir ey beni bu kitaptan koparamad ve kitab sevmeme engel olamad ok sevdi im bir film gibi, ne zaman a sam i inde bir yer ediniverdim.


 5. says:

  Eski usul Turk romani Resat Nuri yazmis desen inanirim Orhan Kemal. Cok guzeldi Bir daha boylesini okuyamayiz Kelle deki cizgilerini hala hatirliyorum, ne adamsin Engin usta yerli edebiyati canantan ya da elifsafak sananlar. Kafaniz basmaz Iyi roman isteyenler, kacirmayin.


 6. says:

  Diliyle, karakterleriyle ve kurgusuyla adeta raks eyleyen Minare G lgesi, edebiyat tarihimizde nemli bir yere sahip olacak gibi duruyor.devam i in


 7. says:

  a z ndan km c mleler onunla birlikte k p gitmemi lerdi, failleri g t r lm bir c rm n her yana s ram izleri gibi olay mahallinde kalm lard.


 8. says:

  yoksulluk havzalar olarak mahalle ve ta ran n t rkiye sinemas nda da, edebiyat nda da, sol i i tart malarda da yeri b y k elimde nicel veri olmamakla beraber, 80 ncesinde fikir reticilerinin bu ikisine de a a yukar e it derecede mercek tutacak ekilde b l nd s ylenebilir 80 ler sonras nda g nedeniyle ya anan ok h zl kentle me sonras nda ta ra daha ok kentin bir de il i, veya eski tip unsurlar n korunmu lu uyla felsefi sorgulamalar i in estetik bir dekor konumuna s k rken toplumsal bir inceleme mevkii olarak mahalle nemini korudu zellikle 2000 ler sonras kentsel d n m ad alt nda rant yaratma ve soylula t rma operasyonlar ger ekle tirilirken mahallenin s n f sava ndaki yeri daha da belirginle ti hatta denebilir ki h zl bir bi imde hizmet sekt r ne kayan ve esnekle tirilen istihdam ko ullar nedeniyle i i s n f n birarada tutan ana etmen olarak mahalle ne kt m cadelenin y kseli iyle birlikte mahalleler imdi imdi k ymete binmi olmakla beraber asl nda her zaman oradayd lar ancak yine 80 sonras nda solun neredeyse yok edilmesiyle e g d ml olarak ayyuka kan l mpenle menin yaratt kafa kar kl mahalleye dair sanatsal retimi k s r b rakt bir yandan da, ayn kafa kar kl mahallelerin ya it ba lasan durmaz, su reten batakl klar ya da sanki hi erkek iddeti, dedikodu, toplumsal dokuda tahribat yokmu as na a r romantize edilmi umut mekanlar olarak sunulma riskini bar nd r yordu bence rne in zeki demirkubuz filmlerini, birer ba yap t olmad klar n bilmemize ra men bu s nav ba ar yla ge ebildikleri i in sevdik velhas l kenar mahalle, de erini tam da s radan olmas ndan alan bir k ymetli ta olarak bir kutuya kald r lm t , arada s rada kutuyu a sak da alelade oldu u ger e iyle y zle me korkusuyla ona ancak g zlerimizi s ms k yumarak dokunuyor ve de erli oldu una dair h lyalar g r yorduk minare g lgesi nin ba ar s da i te, o alelade ta n k ymetini korkak a dokunarak de il aksine g zlerini koskocaman a arak, araba farlar n n bir an i in kapal perdelerde b rakt izi dahi ka rmayacak kadar dikkatle bakarak g r p g sterebilmesinde yat yor stelik, ezan sesleri d nda kom u mahallelerin bile u ramad o g r nmez mahallede araba i lerine, hayallere, yorgan altlar na, minare erefelerine kapan p saklananlar da bulup kart yor minare g lgesi yoksul mahallelerinin kentin geri kalan ndan kopu u mesela, k pek havlamalar n n ula amad mahalleler , buna paralel olarak mahallenin kendi i indeki dayan ma a lar n n da z l mesela, biri uyanamazken biri uyuyamayan kader ortaklar , s rd r lebilir olmaktan kan i sizlik gibi unsurlar bar nd ran ileri marjinal yoksulluk a nda roman n mahalleyi t m bu boyutlar yla kapsayabilmesi engin erg n lta n yoksul mahallelerinin yaln zca k lt r evrenini de il sosyo ekonomik yap s n da bir bilim insan gibi g zlemleyebildi ini de g steriyor minare g lgesi, roman kisvesi alt nda i tutan sosyal bilimsel bir kitap olsa yazacaklar m da bu kadar olurdu ancak temadan ba ms z olarak diliyle de zg n bir eser bu yer yer hasan ali topta havas sezdiren r yevi zaman ve mekan halleriyle, modern bir menk benin olu umunu toplumsal ger ek i denebilecek bir zeminde kol kola ve s r tmadan ilerletebilmek b ylelikle sola meyletmesi gerekirken minarelere veya menk belere s narak ya ayan mahallenin muhafazakar k s zl n alttan alta hissettirebilmek her babayi idin harc olmasa gerek ba d nd ren tasvir zenginli i i erisinde harab, kesif kesafet, mu tad gibi kelimelerin fazla tekrar , diyalog i erisinde konu ma diline sad k kalma amac yla kasten hatal b rak lm ifadeler haricinde de benim g z me arpan bir tane de olsa imla hatas varl , ve yine bir adet zaman atlamas sonlara do ru meryem in evde annesiyle konu mas n n hemen ard ndan, okura belirtilmeden annenin evde olmad zamana ge i gibi ufak problemler ise editoryal bir eksikli e i aret etse de romana kesinlikle g lge d rm yor t m bunlar alt alta toplay nca, u s ralar tan d m herkese tavsiye ediyor, hatta melih g k ek misali 850 li bir hattan t m t rkiye ye mesaj atmay d n yorum.


 9. says:

  Belki yazar n izer oldu unu bildi imden, ok g zel bir izgi roman senaryosu okumu gibi hissettim Benim i in izlenecekler listesine girdi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Minare Gölgesi download Minare Gölgesi , read online Minare Gölgesi , kindle ebook Minare Gölgesi , Minare Gölgesi 66961d130f20 Bir Yoksul Mahalle Peyzaj S R S Ne Bereket Kedi K Pek, Cam Er Eve, Mutfak Soba, Duvar Kald R M, Cami Minare De Il Ama Sadece Insan Hallerini, Kalpleri Nazmeden Bir Peyzaj Klimle Akraba, K H R Zg R N, K H Ya Lar N, K H Yaz S Ca N N Refakatinde, Delirmenin Ayart S Yla Koyun Koyuna, K R K G N Ll Hayatlar