❮Read❯ ➫ Üvercinka Author Cemal Süreya – Motyourdrive.co.uk


 • Paperback
 • 64 pages
 • Üvercinka
 • Cemal Süreya
 • 24 February 2019

10 thoughts on “Üvercinka

 1. says:

  Sizin hi baban z ld m benim bir kere ld , k r oldum..y kad lar,ald lar g t rd ler,Babamdan bunu beklemezdim bunu,k r oldum.


 2. says:

  imdi bir g vercinin u u unu b l yoruzG ky z n n o me hur mavili inde


 3. says:

  Adam y ld zlara basa basa y r d nk biraz nce ya mur ya m t imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinBen b t n h z nleri denemi im kendimdeBir bir denemi im b t n kelimeleriYeni s zler buldum bir nice seni g rmeyeliDaha geni bir g ky z nde soluk ald racak iire Ne g zel ok be endim Ben mr mde a k nedir bilmedim


 4. says:

  iir insan hi olmad m zmeye al rken ba m zonkluyor bazen Ama insanlar n neden taparcas na airden bahsetti ini anlad m Etkilendim Afrika hari de il.


 5. says:

  G l n tam ortas nda a l yorum Her ak am sokak ortas nda ld k e n m arkam bilmiyorum Azald n duyup duyup karanl kta Beni ayakta tutan g zlerinin nce ellerin vard yaln zl mla benim aramda Sonra birden kap lar a l verdi ard na kadar Sonra y z n ard ndan g zlerin dudaklar n Sonra her ey k p geldi Y ld zlar k yamet gibiydi kald r mda nk biraz evvel ya mur ya m t G zlerin sabah n sekizinde bana a k Ne g nah i lediysek yar yar ya imdi sen kalk p gidiyorsun.Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsin.Seni bir kere psem ikinin hatr kal yordu ki kere peyim desem n boynu b k k Ben nerede bir ift g z g rd mse,tuttum onu g zelce sana tamamlad m.Sen binlerce ya ayas n diye yapt m bunu ncecik bir kitap ama gelin g r n ki tutamad m kendimi neredeyse tamam n not ald m bir k eye.Nas l g zel s zler,nas l derin c mleler Etkilenmemek elde de il.


 6. says:

  Dikkate ayan m sralar olsa da iir mefhumu olarak yak n durdu um bir yer de il Cemal S reya iirleri Bir m sra daha s ylesek sanki her ey d zelecek


 7. says:

  imdi sen kalk p gidiyorsun Git.G zlerin durur mu onlar da gidiyorlar Gitsinler.Oysa ben senin g zlerinsiz edemem bilirsinx x x nce bir ellerin vard yaln zl mla benim aramdaSonra birden kap lar a l verdi ard na kadarSonra y z n onun ard ndan g zlerin dudaklar nSonra her ey k p geldiBir korkusuzluk ald y r d evremizdeSen kard n utanc n duvara ast nBen masan n st ne kodum kurallar Her ey i te b yle oldu nce


 8. says:

  3 vers n 4 n x tri qal r, 4 vers n 5 in boynu b k l r.


 9. says:

  Tomas Sedlacek, Descartes ile matematik ve mekani in , akl n ve ak lc l n ve hatta ger e in simgesi haline geldiklerini s yl yor Toplum modelleri, ekonomi matematik ile kurgulan yor derken, Heidegger in iirde ikamet eden insan yerine matematikte ikamet eden insan n geldi ini s yl yor Belki matematikten ziyade mekanik ve rasyonel bak n, duygular bast r p, akl n kalbe bask n geldi ini s ylemek daha anla l r Ancak tekrar tekrar tecr be edilen duygular n , sertle ip rasyonel kal plar hatta de i mez dogma Ve inan lara d n t d ncesini masaya koyunca , konu tam sohbetlik hale d n yor Bu masada , airlerin taraf nda muhtemelen Cemal S reya oturup, asl nda akl n nas l da duygunun , iste in esiri oldu unu kendi diliyle anlat rd Ne de olsa , istasyonda tren olsa da biraz ,o bazen istasyonu bulamayan adamd G ky z n katlay p bir k eye koyan , y ld zlar kald r ma d ken Belki de insan olarak as l z m z olan duygular m z Sizin hi baban z ld m , benim bir kere ld k r oldum dedi inde beraber l p gitmi , bizi de hayata ve ger e e k r etmi ti Her ne ise de , bazen iir okuyup oradaki ikametgaha d nmekte, bir nefes almakta fayda var Belki de onun dedi i gibi hepimiz sadece birer resimiz O zaman bu tela niye vercinka 1958 bas ml ilk kitab Ve yukar daki ili tirmeler , kitaptaki iirlerden ilhaml.


 10. says:

  Tum renkleri birlestiren beyaz ve ciplak kadinlar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Üvercinka characters Üvercinka , audiobook Üvercinka , files book Üvercinka , today Üvercinka , Üvercinka 1ea28 Cemal S Reya, Ilk Kitab Vercinka De Kt Nda, Ya Nda, Ilk Iiri Ark S Beyaz Daha Be Y L Nce Yay Mlanm Gen Bir Airdi Bu Kitapla A C L T Rk Iirinin En Ok Konu Ulan, En Ok Tart Lan Ak Mlar Ndan Kinci Yeni Nin Nc Lerinden Biri Olaca N Ne Kendisi Ne De Bir Ba Kas BilebilirdiLirik, Erotik, Ideolojik S Cak, T Ls Ml Ve L Ms ZT Rk Iirinin Kav Ak Noktas Nda, Tek Ba Na Ayakta Duran Bir Kitap


About the Author: Cemal Süreya

He graduated from the Political Sciences Faculty of Ankara University He was the editor in chief of the Papirus literary magazine Cemal S reya is a notable member of the Second New Generation of Turkish poetry, an abstract and postmodern movement created as a backlash against the popular based Garip movement Love, mainly through its erotic entity, is a popular theme of S reya s works S re